Polityka Prywatności1. DEFINICJE
Administrator – administratorem danych osobowych jest Katarzyna Torańska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w miejscowości Brwinów, ul. Słowiańska 6, NIP 8672022667 zwany dalej Hi Five School.
Adres e mail: hello@hifiveschool.com
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strona internetowa /platforma edukacyjna – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.hifiveschool.com/pl zwany w dalszej części polityki Platformą/Stroną.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę/Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie http://www.hifiveschool.com/pl

Postanowienia Ogólne:
1. Korzystanie ze Strony http://www.hifiveschool.com/pl oraz rejestracja konta ,wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy i dokonanie zamówienia kursu na platformie może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej.
2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów.

Rejestracja na Platformie i działanie konta Użytkownika:
W celu wyboru pakietu na platformie użytkownik musi zarejestrować się na naszej stronie internetowej http://www.hifiveschool.com/pl . W trakcie rejestracji na naszej stronie internetowej zbieramy i przechowujemy podstawowe dane użytkownika, adres poczty elektronicznej i hasło. Dodatkowo gdy użytkownik zapisze się do naszych Usług lub złoży u nas zamówienie, zbieramy dane dotyczące płatności i rejestrujemy fakt zaakceptowania Regulaminu.
1. Celem zbierania powyższych danych jest utworzenie konta użytkownika, co umożliwi mu korzystanie z pakietów na naszej stronie internetowej. Rejestracja jest dobrowolna.
2. Za każdym razem, gdy użytkownik ukończy kurs na naszej stronie internetowej, wszystkie ćwiczone słowa i zdania oraz wyniki ćwiczeń użytkownika zapisywane są w jego osobistym panelu. Inni użytkownicy nie mają dostępu do tych danych.
3. Platforma oferuje użytkownikom możliwość udziału w cyfrowych lekcjach nauki języka angielskiego.
4. Użytkownicy spotykają się z nauczycielem w celu odbycia lekcji. W ramach tej lekcji realizowane są ćwiczenia językowe, a nauczyciel wspiera użytkowników w nauce języka. W ramach przedmiotowej usługi przetwarzane są dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie rejestracji. W związku z tym nazwa użytkownika będzie widoczna dla wybranego nauczyciela.
5. Lekcje na platformie prowadzone są za pomocą platformy do spotkań internetowych Zoom. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez Zoom dostępne są pod adresem https://zoom.us/privacy. Lekcje mogą być prowadzone również w aplikacji whatsapp na zasadach opisanych pod adresem https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/were-updating-our-terms-and-privacy-policy/?lang=pl .

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
1. Aby świadczyć usługi dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
2. W celu zawarcia umowy i wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail,imię oraz wiek dziecka. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy jak również wizerunek dziecka gdzie podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, które mogłyby ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko,adres e-mail,numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot.
4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:imię i nazwisko, imię dziecka,adres zamieszkania (jeżeli został podany),adres. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
5. W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko adres e-mail na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

Podstawowe prawa:
Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym czasie jeśli ma pytania dotyczące jego praw w zakresie prywatności danych lub chce wykonać dowolne z następujących praw przysługujących mu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Użytkownikowi przysługuje:
• prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO np. zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu.
• prawo dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO
• prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO np. zmiany danych
• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO np. możliwość zażądania, byśmy usunęli określone dane użytkownika, które przechowujemy
• prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO (np. możliwość zażądania, byśmy przekazali użytkownikowi jego dane w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie w wypadku, gdy użytkownik chce wprowadzić te dane na inną stronę internetową);
• prawo do sprzeciwu względem sposobu, w jaki dane są przetwarzane zgodnie z art. 21 RODO (np. możliwość skontaktowania się z nami w razie braku zgody na wykorzystywanie przez nas danych użytkownika do celów analitycznych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności);
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO (np. możliwość bezpośredniego skontaktowania się z organem sprawującym nadzór nad ochroną danych).

Pliki cookies:
Nasza strona internetowa w niektórych wypadkach korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w folderze przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookie zawierają następujące informacje o stronie internetowej aktualnie odwiedzanej przez użytkownika oraz o stronach, które odwiedził on poprzednio np. nazwa strony internetowej, wartość pliku cookie. Jeśli plik cookie nie ma określonej daty wygaśnięcia, jest on przechowywany jedynie tymczasowo a następnie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu urządzenia. Pliki cookie mające datę wygaśnięcia pozostają zapisane także po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu urządzenia.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookie:
• wymagane pliki cookie (np. pliki cookie konieczne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej użytkownikowi oraz do tymczasowego przechowywania określonych ustawień),
• funkcjonalne pliki cookie i pliki cookie związane z działaniem strony internetowej (pliki cookie, które pomagają nam usprawnić działanie naszej strony internetowej, np. poprzez ocenę danych technicznych z wizyty użytkownika, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie komunikatów o wystąpieniu błędu),
• pliki cookie dotyczące reklamy i analizy.

Newsletter:
• Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

Dane osobowe są przetwarzane:
1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Odwiedziny strony/platformy bez założenia konta

Jeśli użytkownik chce jedynie przejrzeć naszą stronę internetową, nie zbieramy jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem danych przesyłanych do nas przez przeglądarkę internetową użytkownika, np.:
• strony i pliki, do których użytkownik miał dostęp;
• data i godzina dostępu;
• informacja o ilości przesłanych danych;
• wersja przeglądarki internetowej;
• wiadomości o statusie operacji itp.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Hifive school działa na terenie Polski jednak poza jednostką organizacyjną na ternie Unii Europejskiej Państwa obsługą od strony technicznej oraz administracyjnej zajmują się także nasi pracownicy z jednostek organizacyjnych będących poza Unią Europejską. W świetle przepisów RODO państwo te są traktowane jako państwo trzecie jako, że współpracujemy z lektorami, którzy przebywają poza terytorium Unii Europejskiej i w stosunku do tych Państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, będziemy stosowali środki rekompensujące brak ochrony danych poprzez odpowiednie zabezpieczenie Pani/Pana danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 5 lutego 2010 r. numer 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001).

Informacje dodatkowe:
1.Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności, na poczet których zostały wykorzystane (Zamówienie) maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów. Kontakt do administratora danych: Katarzyna Torańska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w miejscowości Brwinów, ul. Słowiańska 6, NIP 8672022667 zwany dalej Hi Five School.
E: mail: hello@hifiveschool.com

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Online Academy” mającą na celu propagowanie i popularyzację usług edukacyjnych online wśród lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2024 Hi Five School | Śledź nas na:
Kontakt: hello@hifiveschool.com (w godz. 9.00 - 18.00)