Regulamin


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Korzystając ze strony http://www.hifiveschool.com/pl oraz zakupując pakiet lekcji na platformie Hifiveschool akceptujesz warunki regulaminu oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, znajdującej się na stronie pod adresem : Hi Five School, ul. Słowiańska 6, 05-840 Brwinów.
Kontakt: 881 500 012 hello@hifiveschool.com
Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy (edukacyjna strona poprzez którą hifiveschool świadczy usługi dla użytkowników pod adresem: http://www.hifiveschool.com/pl ) oraz usług koniecznym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, a także zaakceptowanie jego treści. Platforma jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4 lat do 17 lat oraz dla dorosłych.
Właścicielem platformy jest : Katarzyna Torańska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w miejscowości Brwinów, ul. Słowiańska 6, NIP 8672022667 zwany dalej Hi Five School.
Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku : Wymagania techniczne.

I. ZAŁOŻENIE KONTA
1. Założenie konta na platformie jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy.
2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, imię, nazwisko. Następnie użytkownik aktywuje swoją rejestracje poprzez kliknięcie linka,którego otrzymał na podany adres e-mail. W ten sposób aktywuje się rejestracja użytkownika i zostaje zawarta umową pomiędzy użytkownikiem, a hifiveschool .
3. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy z hifiveschool .
4. Po dokonaniu rejestracji użytkownik dodaje konto dziecka podając wiek, imię oraz może wybrać odpowiedni dostępny pakiet zajęć na platformie hifiveschool.
5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z platformy i zakładać konto tylko za zgoda rodziców, opiekunów prawnych, osób pełnoletnich.
6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom. Każdy użytkownik może korzystać z platformy wyłącznie na jego własne ryzyko i odpowiedzialność.
7. W trakcie rejestracji konta użytkownik może zwrócić się o pomoc do hifiveschool pod adresem: hello@hifiveschool.com

II. ŚWIADCZENIE USŁUG
1.Świadczenie usług przez hifiveschool jest możliwe po założeniu konta i prawidłowej rejestracji oraz zaakceptowaniu przez użytkownika regulaminu, polityki prywatności a także wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka w trakcie i w celu zrealizowania usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
2. Użytkownik po dokonaniu rejestracji wybiera określony rodzaj pakietu aktualnie oferowanych przez hifiveschool.
3. Poprzez odpowiednia sekcje na koncie użytkownik wybiera nauczyciela oraz harmonogram zajęć.
4. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie dźwięku i obrazu na swoim urządzeniu teleinformatycznym tak aby poprzez platformę możliwe było prawidłowe wykonanie lekcji.
5. Zmiana nauczyciela może się odbyć nie później niż na 2 godziny przed planowaną zgodnie z harmonogramem lekcją.
6. Odwołanie lekcji może nastąpić nie później niż 2 godziny przed planowaną zgodnie z harmonogramem lekcją.
7. Zmiana terminu lekcji może nastąpić nie później niż do 2 godzin przez planowaną zgodnie z harmonogramem lekcją.
8. O skutecznie dokonanej zmianie lub anulowaniu terminu lekcji użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.
9. Brak gotowości do odbycia lekcji przez Użytkownika w terminie wynikającym z harmonogramu nie uprawnia do zwrotu uiszczonej zapłaty.
10. Wybrany nauczyciel i użytkownik są zobowiązani się do pozostawania w gotowości do odbycia lekcji w terminie zgodnym z wybranym harmonogramem. Lekcja trwa 25 minut, z tym zastrzeżeniem iż spóźnienie użytkownika nie powoduje skrócenie jej trwania o czas spóźnienia.
11. Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail przypomnienie o zbliżającej się lekcji.
12. Lekcja, która nie odbyła się z powodu braku gotowości nauczyciela podlega bezpłatnemu przeniesieniu na inny termin według wyboru użytkownika.

III. PŁATNOŚĆ
1.Płatność możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej za pomocą platformy pośredniczącej w płatnościach internetowych. Zamówienie usług odbywa się przez użytkownika na platformie poprzez wybór i opłatę rodzaju pakietu z aktualnym cennikiem i ich opłacenie .
2. Dostęp do usługi jest możliwy po dokonaniu pełnej przedpłaty. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto bankowe hifiveschool. Momentem płatności w tym przypadku jest moment pozytywnego wyniku autoryzacji płatności w wybranym systemie płatności.
3. Ilość lekcji, do których użytkownik uzyskuje dostęp po opłaceniu usług, zależy od wybranego przez niego pakietu.
4. Wszystkie ceny podane na platformie są cenami brutto. Cena pakietu lekcji podana na stronie http://www.hifiveschool.com/pl jest wiążąca w chwili wykupienia przez użytkownika danego pakietu.

IV. ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu użytkownik powinien przesłać formularz oświadczenia o odstąpieniu na adres email: hello@hifiveschool.com.
2. W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy, jak również po wykonaniu całości umowy.
4. Umowa może zostać a rozwiązana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do hifiveschool na adres: hello@hifiveschool.com. W przypadku rezygnacji w trakcie użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych lekcji w ramach zakupionego już pakietu.

V. REKLAMACJE
1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług użytkownik może złożyć reklamację i skierować ją na adres e-mail: hello@hifiveschool.com .
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, nazwę konta użytkownika, którego dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej hifiveschool otrzymała zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do reklamacji ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień.
4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela należy zgłosić w terminie 24 godzin od jej odbycia. Po upływie tego terminu lekcja jest uważana za odbytą w sposób prawidłowy.
5. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona użytkownik może zwrócić się do rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika.

VI. PRAWO AUTORSKIE
1. Informacje, dane i materiały zawarte na platformie są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
2. Treści, które są udostępniane przez w ramach lekcji mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego pakietu.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika u właściciela platformy powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania serwisów, bądź też szkodzą innym użytkownikom.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów lub pobierających z nich dane.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.
4. Historia lekcji na platformie nie jest przechowywana.
5. Hifiveschool zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W przypadku istotnych zmian w regulaminie powiadamia się użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem .
6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Załączniki:
1. polityka prywatności
2. wymagania technicznie
3. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Online Academy” mającą na celu propagowanie i popularyzację usług edukacyjnych online wśród lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2024 Hi Five School | Śledź nas na:
Kontakt: hello@hifiveschool.com (w godz. 9.00 - 18.00)